Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jA2 D00RLVGT1ÖE MANNES «de dood , even als de hoedamgheyd en de gtf* » boorte-plaets van Sidronius Hofichius aen te * thoonen, uvt vrees van dat men zig mogt bet. driegen „méynende, dat hy geboren was inde „ o-elukkigffe eeuwen , van het bloeyend Roost men , onder voorworp dat hy aen de certte „ onder de oude Latynfche rymdigiers gelyk is , „ de welke het zelve heeft voortgebrogt, en dat » fyn fchriften ons fchynen zoo ver te brengen van de zelve met die te verwarren.« Baillet» cordeel op de werken der geleerde tom. 5 p. 1476' Housta , ( Bouduinus de ) Auguftyn , tot Toubife geboren , Burgt in Henegouw , heett ïiytoefchenen in fyn order door fyn verligungen «n deugden ; hy oeffende de eerfte bedieningen cn overleed tot Enghien in 't jaer 2760. Wen heeft van hem een werk getytelt ; het kwaed geloof van M. Fleury , goedgemaekt door verfcheyde plaetfen der HH. Vaders, der kerk•ver^aederingen en geeftelyke Schry vers, die hy heeft agtergelaeten , vervalfcht, oft ongetrouw in fvn befchryving overgeftelt, Mechelen 1733, i vol. in-Svo. Dezen boek wynig aengenaem cm de gedaenteenweyze van fchryven, vervat een genoegzaem groot getal van aenbelangende opmerkingen; daer zyn er verfcheyde onprofytioe en onnouwkeurige, dog daer zyn er ook gegronde en goed gekeurde op de welkenen verdediger van M. Fleury (den Heer Ofmont du Sellier , beroeper, geprofeften Capucyn, eertyds genaemt den P. Tranquillus van Bayeux ) niets heeft gevonden om er tegen te Bellen. Is 't zaeken dat den P. Houfia zig. fomtyds een ■wvniï verbittert toont ; is 't dat hy gelooit van Sp fomraige plaetfen liegt vertrouwen te ontdekken , alwaer nogtans enkelyk een onaenda°tigheyd en onagtzaemheyd befpeurt word, zoo moet men langs den anderen kant overeenkomen, dat den doorlugtigen IMone-fchryver •oizaek aen gegronde verweyungen heelt je-

Sluiten