is toegevoegd aan uw favorieten.

Redenvoering, en aanspraak, ter inwijding van het gebouw der maatschappij Felix meritis te Amsterdam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

78 REDENVOÊRING, daar die geleerde Genootfchappen zich meest op het uitbreiden en volmaaken der Weetenfchappen , door nieuwe ontdekkingen, behooren toe te leggen: kunnen zij tot haare Medeleden niet allen aanneemen , die, uit hoofde van andere bezigheden , zich enkel uit liefhebberij tot de Weetenfchappen bcgeeven , en voor wien de Uitdien flechts eene aangenaame uitfpanning zijn: die niets verkwikkelijker kennen dan eene geletterde uitfpanning, en betuigen , „ dat 'er in de befchouwing der Natuur „ en in de kennis der voorwerpen die zij op„ leevert, eene onverzade]ijke wellust gelee„ gen is: in welke alléén zij, na het volbren>, gen hunner bezigheden, hunne leedige uü,, ren met betaamlijkhcid cn deftigheid kun„ nen doorbrengen" (V). Doch niets is natuurlijker dan dat die liefhebbers der Weetenfchappen zich met elkander veréénigende, gezelfchappcn uitmaaken, om zich onderling in verfchillcnde takken van ftudiën, of fchoone Konften, te oeffenen ; elkander tot ijver voor de Weetenfchappen op te wekken, en dus

meer-

(_a) Inest in explicatione naturae infatiabilis qucedam e cog„ noscendis rebus voluptas: in qud und, confebïis rebus necest,fariis, vacui negotiis, honeste ac liberaliter posfumus vive%, re"\ Cicero de Finibus IV. 5.