Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19

en fraaiheid ontbrak , maakte een fterken indruk op de aanwezenden, en 'er werd belloten; „ zes Commisfarisfen te benoemen, met den last i.) zoo veel mogelijk was, van den tegenwoordigen. toeftan d der republiek en de ftad Parijs , berigten intezamelen; a.) eene wet tegen de aanhitzers tot moorden te ontwerpen; 3.) en eindelijk middelen voortefiaan, hoe de Nationale Conventie met eene, •van haar alleen afhangende, en uit alle Departementen getrokken, magt zou kunnen omringd Worden."

De Parijzer-afgevaardigden , die op een zoo fterken uitval, gelijk het fchijnt, niet behoorlijk waren voorbereid, gaven toe. Maar, daar zij intusfehen tijd hadden gehad , zig met elkander te beraadilagen, verfeheenen zij in de naastvolgende zitting des te beter toegerust. De ftrijd werd vernieuwd, en het kwam tot de groffte perfoonlijke beledigingen. De Heeren Mcrlin , Banton, Robespier re, Tallien, Paris en Mar at van de eene, en de Heeren La Source, Osfelin, Buzot, Le Cointre-puyravaux, Barbaraux, Cambon enz. van de andere partij, ftreeden, als of het om leven en dood ging ; deze, als klagers met befchuldigingen , die op daadzaken gegrond waren, en met des te meer hartstogtelijke hitte, dewijl zij de bewustheid hadden, dat hunne zaak de beste was, en gene meest verdedigenderwijze; doch met koel bloed5 en Robespierrc en Banton vooral, mét die loze wendingen en ftreeken, die den vijand onge^ B 2 hiarkt

Sluiten