Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelukkig zullen flagen. Eene pas geboren republiek heeft zig bezwaarlijk ooit in gevaarlijker omftandigheden bevonden. Intusfchen, daar men in alle ondennaanfche dingen niet eer zeggen kan, dat iets niet heeft kunnen gebeuren, voor dat het tegendeel werkelijk gebeurd is, zo willen wij eens het geval aannemen — de nieuwe republiek had niet éénen buitenlandfchen vijand meer, en werd van alle Europifche magtcn aan hare eigen levcnskragt overgelaten; in dit gelukkig geval zelfs is het niet wel te begrijpen, hoe vicrenveertigduizend van elkander geheel onaf bangelijke, en aan elkander geheel gelijke municipaliteiten , (9) vriendelijk met elkander zullen overeenftemmen, in de keuze van eene Conftitutie en regeeringsvorm, die even zoo duurzaam als gefchikt is voor alle de deelen van die groote, ondeelbare republiek, die zij met elkander willen uitmaken.

Eene groote zwarigheid ligt in de natuur der zake zelve. Frankrijk, voorheen misfehien de magtigfte ftaat van Europa, eene natie van ten minften vierentwintig millioenen menfehen, die zig, ten opzigt van alle hare voordeden, zonder te ver gedreven hoogmoed, voor de eerfte der ivaercld houden kon; een Rijk, dat uit een menigte zeer ongelijkfoortige, en zeer verfchillende belangen hebbende, deelen, in twaalf eeuwen, van tijd

tot

(o) In zooi veele municipaliteiten is Frankrijk verdeeld,

Sluiten