is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschriften van den tegenwoordigen tyd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

!■_■_» iol

is te wijs, om niet te bekennen, dat deze affchaffing een der groote misdagen is, die de eerlte Nationale Vergadering begaan beeft. Want door het affchaffen der tegenwoordige fchattingen, zonder vooraf te bepalen, welke in derzei ver plaats zullen komen, komt het ftelfel der geldmiddelen wel voor tien jaren in wanorder, en de Staat word in een gebrek gedompeld, dat tot de heftigfte bewegingen kan aanleiding geven. Het is waar, dat men in het berigt voorgeflagen heeft, de fchatkist der Franfche Republiek voor ons te openen. Wij laten deze goede gezindheden volkomen regt wedervaren, maar deze grootmoedigheid zou zelfs de Belgen noodzaken, in eene geldleening een vcrdoofmiddel te zoeken tegen onbefchrijfelijke kwalen. Dit middel zou noch het gebrek noch de fchade deibewerking vergoeden, en zelfs den geheclen ondergang bevorderen. De Belgen hebben niet nodig geldleeningen tc doen. Zij zijn, integendeel, in ftaat de bewezen dienften aan Frankrijk dankbaar te vergoeden."

„ Dit, Wetgevers ! is onze Staatkundige geloofsbelijdenis. Zij ftemt overeen met den eed, dien wij allen gezworen hebben, toen wij de posten van voorlopige vertegenwoordigers aannamen; zij Hemt overeen met de heilige en onvervreemdbare regten van het Belgifche volk; en wij durven beweeren, dat 'er niet één Belg is, die anders denkt. De Franfche Republiek is een onfterfelijk voorwerp van de hoogde bewondering der Belgen. Dit zal zij altijd blijven, zoo wel als het G 3 voor-