Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

233

Chabot, Capucin indigne.

De Vader van dezen Capucyn was een bakker, wiens omftandigheden flegt waren. Zijn Broeder, die daarom de opvoeding van den jongen Chabot voor zijne rekening nam, zond hem na een kweekfchool der Jefuiten, alwaar hij tot het voleindigen zijner ftudien bleef. Daarop nam zijn Oom, die zig met eene weduwe van zesendertig jaren, kort te voren, in het huwelijk had begeven, hem in zijn eigen huis.' Vöor een ondankbaar hart is geene ondeugd te groot: de jonge Chabot, negentien jaren oud zijnde, verleidde de vrouw van den bcfchermer zijner jeugd, en vlugtte met haar na Bourdeaux. Hij was daar niet lang geweest, of hij ontving de tijding, dat zijne ondankbaarheid zijn Oom en weldoener had in het graf geworpen, Nu gingen de gelukkige gelieven, om hunnen misdadigen en fchandelijken omgang des te beter te verbergen , langs onderfcheiden wegen na Parys terug, en de listige weduwe nam eene dochter van haren eerften man bij zig in huis, die zij voorgaf tot bruid voor Chabot te hebben beftemd, maar dit was flegts een voorwendfel; eigenlijk bedoeld? zij1, dc bezoeken van haren minnaar, vrij V g en

Sluiten