is toegevoegd aan uw favorieten.

Kronijk van Arnhem.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 2SI )

Den 27. April werdt Guillanme Backer , bij perkamente Acte van Commislie van Crave Mauritz ende van den Rade van State, onder het opgedrukt Zegel van den Leeuw met fes pijlen, gecommitteerc tot Wachtmeefter binnen der ftad Arnhem, ende over het guarnizoen, aldaer jegenwoordelick wezende, ende dat namaels aldaer geleijt zoude worden.

1586. Den i.Feb. is bij de Magiftraat gerefolveert, des S ondaags in hare Vergadering te handelen over Religiezaken, het onderhoud van Predikanten en Sehoofdienaren, als ook van vermelding van lafteringen en ontuchtigheden.

Ook werden in dit jaar , bij de aanftelling van den Hertog van Leijcefter tot Gouverneur Generael, de klokken geluid , en tartonnen gebrand.

Den 11 Junij verklaarde zich de Magiftraat bereidvaardig, om den geconcipieerden Eed voor den Gouverneur Generael, Grave van Leycefter, te zweeren, wanneer de ongeregeldheden van het guarnifoen, 't welk dagelijks uitliep om die huisluiden te plonderen, beteugeld werden , en beloofde toen de« Stadhouder, 2an den Gouverneur Generael te zullen fchrijven nopens eene noodwendige voorziening daer tegen. En zijn daar P 4 na