Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 237 )

haan afging, zo zijn den 25. Maij de Schepenen Engelen en Vechelen gecommitteert geworden, om mee den Chirurgijn over 't genefenvan die quetfure te handelen.

Den 18 Julij werdt bij commisfie van de Staten Generael, in plaetfe van wijlend Arenttvan Bonenburch . genaemt Hoenfteijn , den Edlen, E. ende V, Bartout van Gentf, Heer van Loenen, tot Superintendent van het Crijchsvolck binnen der Stadt Arnhem , mitfgaders der huijferen, ende Schantzen daarombtrent liggende , aangefteld: ende defe Bartout van Gentt was ook ver« ordenthe Raett in Gelderland, ende de Generael Staten authorifierden Cantzler ende Raeden , om hem den eed als Superintendenth aftenemen, ende hij heeft die in handen der Heeren Cantzler ende Raden geprsftiert den xiv. Aug. fiylo antiquo.

Den 20 Augustus is goedgevonden, den Advocaat van OIdenbarneveld, wegens gedane dienften aan de Stad, cenig gemaekt Zilverwerk te veréeren.

1589. Den 9. January is goedgevonden , dat van de drie fleutelen van de Kift , waar in 's nagts de (leutels van de ftad op de Raadkamer bewaard werden , een door den Burgerméefter,

een

Sluiten