Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i6 VADERLANDSCH

„ rain, met onze patenten derwaards getrokken was. ,, Men heeft zig zelfs niet ontzien,om deeze fchennis van de eerfte, en heiligde grondwet deezer „ Republiek met eene tweede, van geen minder gevaarlyk uitzigt , en ongetwyffeld zonder eenig voorbeeld, te verzwaaren: officieren der Generali" teitj door hunnen Staat, en betrekking, en by ,, duuren eede, aan derzelver gehoorzaamheid verbonden, hebben beveelen ontfangen, om, open, kele orders van Holland, zonder kennis der Unie, '„ zonder patent van ons, als derzelver kapitein ge' neraal, en zonder verlof, of attachés van de / Staaten van Utrecht, regtflreeks in te rukken " op derzelver grondgebied. De raad van Staate moge tegen alle wanorder , en eedverbreeking , aan officieren, en gemeenen de ernftigfte waar'•■ fchouwing hebben doen voorhouden; de hooge H bondgenooten zeiven mogen die voorziening van den Raad door eene volkoomen goedkeuring bekragtigd hebben: de halflarrigheid eevenwel gaat by diezelfde hoofden zo ver, dat ze zelfs ter Staats9 vergadering hunner provintie de fuspenfie hebben " durven voorflaan, en doordringen van alle officie*' ren, die in groeten getale geweigerd hebben, en ' nog weigeren , om zig op de beveelen van Holland buiten "die provintie tegen eenen fouverainen " bondgenoot, en tegen het krygsvolk van den Staat', een en dezelfde armee met hun uitmaaken" de te laten aanvoeren. Daar dus de voorbeel» 'l de'ooze drift eener onbegrensde heerschzugt dee' zer verderffelyke kabaal, na den burger tegen zy" ne regenten, en meedeburgersin de waapenen ge« ,\ iaa^d", de wettige regeering van veele fteeden om" gekeerd, en alle de deelen van het ftaatsbeftier met wanorder vervuld te hebben, nu ook nog voorr/ flaat, om de geheele armee van den Staat, eerst van haare beste, en kundigfle officieren te ontzet,1 ten vervolgens tegen eikanderen te verdeelen; en eindelyk het weleer vreedzaam, en gezeegend grondgebied van deezen Staat tot het tooneei van \\ eenen burgerkryg te maaken, waar in veele onge„ lukkig vervoerde, en door fchyn misleide inge-

>t zeete-

Sluiten