is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsch huisboek, of De verklaaringen, betuigingen, en beloften van den stadhouder [...] vergeleeken met zyne daaden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HUISBOEK. ïoi

fro aan den ftadh. , als aan deszelfs huisvrouwe, deed, dat hy geene zwuarigheid maakte te er,, kennen, dat eene vermindering zyner inkomften" ■(door het nederleggen van zynen post als kamerheer) „ hem veel zoude hinderen; maar dat hy, ,, tot confervatie van zyne eer, en goeden naam, „ bereid was, zyne gantl'che fortuin, ja zelfs (zo „ zulks noodig was,; dat van zyne kindei en op te „ offeren : dat hy zig geenszins ongerust maakte ,, over de gevolgen, die hier uit zouden kunnen „ voortvloeien , dewyl hy hier toe te veel ver„ trouwen ftelde op de Voorzienigheid, dewelke hem aanhoudende blyk-en van zyne jeugd af aan had doen ondervinden , en nog deed ondervm,, den, van haaren byftand ; waarom hv ook geene ,, vrees had , dat dèeze hulp aan zyne kinderen ,, zoude worden onttrokken, terwyi hy zig op zyn „ doodbed gelukkig zoude kunnen reekenen, dat zyheden zig nimmer over hunnen vader zouden ,, behoeven te fchaamen, of aan zvne nagedagte,, nisle verwytingen te doen over eêniue van zyne „daaden." Wie, die let hart wel geplaatst heeft, zal deeze betuiging niet beademen, en niet vuuriglyk bidden , dat deeze wensen van dit voorbeefd van waare grootmoedigheid, omtrent zyne kinderen, ja omtrent alle dc r.azaaten van het huis van van der Capellen, voor zo verre zy het voorbeeld hunner waardige naamgenooten volgen, in den al<lerruimften zin vervuld worde, en dat aan de vyanden van dit huis niets moge overblyven dan dë Jpyt, om deszelfs voorfpoed met nydige oogen aan te zien? Is het dan een onregtmaatig verwyt, of de zuivere, maar onbewimpelde, waarheid, wanneer de aanfpraak aan het volk van Nederland den* ftadh. dus op het ftuk van deszelfs broeder aanklampt? ,, Waarom word, tot fpvt van burgers „ en boeren, van allen, die hem m zyn charakter „ van regent kennen , de baron van der Capellen „ heer van den Marsch, niet door u geamplojeerd ? „ Waarom draagd gy deezen patriot ook al een „ kwaad hart toe, dan alleen, om dat hy fpreeken kan, en durfd ; om dat hy de boezemvriend is G 3 „ van