is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsch huisboek, of De verklaaringen, betuigingen, en beloften van den stadhouder [...] vergeleeken met zyne daaden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HUISBOEK.

213

tuigd waren, dat de Republiek niet kon beftaan „ zonder een eminent hoofd; verlangende, dat dè ,, misleide natie eens de oogen zoude openen, om ,, door zig zelve van de poogingen van Z. H., tot „ welzyn van dit Land gedaan, onpartydig te oor,, deelen." Hy eindigde ,, met Z. H. alle hunne ,, perfoonen, en vermogens aan te bieden op zodaniob ,, wyze, als hy tot handhaaving der tegenwoordige con. ,, Jlitutie, hun, als burgers, en als officieren van dit ,, Gemeenebest, zoude gelieven te gebruiken" (s). Ook op dit it.uk willen wy geene andere aanmerkingen maaken, als deeze éëne, dat, daar zy fpreeken van eenen, naar verandering haakenden, hoop, en daar zy den ftadh. hunne perfoonen, en vermogens aanbieden op zodanige wyze, als hy tot handhaaving der conJlitutie die zou willen gebruiken, zonder dac hier een enkel woord van den Souverain gerept word, als of de ftadh. eigenlyk, en wel alleen , de handhaaver der conftitutie ware; dat, (zeggen wy,) den officieren geen onregt gedaan word mee vasc te ftellen, dac zy door de eerfte uitdrukking niet alleen hec volk, maar ook wel de Staaten begreepen, die vooral zeer openlyk over zyn onvergeeflyk beftier zig misnoegd getoond hadden , en dat zy dus zig zeiven aan den ftadh. tegen de Staaten aangebooden hebben; en dat de laatfte uicdrukking een volmondig aanbod behelsde , om op allerleie wyzen, en door alle middelen , zyn gezag ftaande te houden. Hoe het zy, niemand kan ontkennen, dat die aanfpraak meer bedoelde, dan haare woorden reegelregt uitdrukten; en, dat men daar meede ook meer had willen te kennen geeven, bleek te klaarder, om dac dezelve terftond in de befaamdfte couranten ce vinden was. Vergelyken wy nu het voeren van den Engelfchen oorlog, vooral het gedrag van den opperadmiraal omtrent den togt naar Brest, zyne handelwyze omtrent het request der zeeoffigieren, het aanhooren der laatstgem. aanfpraak op zynen verjaardag, en booven alles zyn gedrag omtrent

(0 Nederl. jaarb. 1783. bl. 309. en volg.

O 3