Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

221

VADERLANDSCH

fchouwingen, en voorfpellingen by de uitkomst 3, begonnen bevestigd te worden by het ontftaaa „ der nieuwe onlusten tusfchen twee magtige na3, buuren, welken de Republiek in hec geheel niet

betroffen, en waar in het van haar belang zoude , geweest zyn, om zig zorgvuldig te wagten van \, die flappen, en maatretgelen, die gedaan, en

genoomen waren, en die, uit hoofde van haare ,, weerloosheid , den oor og hadden te weeg ge,, bragt, waar door alle haare regten, en beftaan „ zelfs, blootgefteld waren aan het gevaar van eene

sj ge"

„ nimmer behoefden, hem op nieuw had weeten aan te

'„ zetten om zaaken leevendig te maaken, die eene gemaa, tigde voorzigtigheid liever zoude hebben laten ruften, ', en dat op eene wyze, gefchikt, om de goede ingezee!, tenen omtrent het gedrag hunner regenten te ontruften; '', moeften zy tot hun leetweezen in hunne verdeediging ', voortgaan. Zy zouden niet al het gebeurde feedert vier, '\ of vyf jaaren ophaalen, nog ontleeden, al wat zy by , zynen brief aangevoerd vonden omtrent 's Lands zee en landmagt. Zy onderwierpen gerust zyne gezegdens omtrent de oorzanken, en gevolgen van den oorlog met ", Engeland aan het oordeel der natie, die alles beleefd, en gezien had, die haare eige belangen kende, die oyertuigrl geweest was, dac alle welmeencr.de regenten \' de b.tter kiaagenda , en om befcherming fchrteuwenJe ftem van den koop - en zeeman nimmer opgehouden, of verdoofd, maar, zo veel mogelyk, ondeifteund had", den. De natie wist, dac d:e regenten geen deel gehad * hadden aan het nutteloos ftilleggen van 's Lands eskaders by de eerfte buitengüwoone equipagie, na het bc'' gin des oorlogs in de zeegaten gelegd, dog nimmer gf " bruikt. Zy wist, hoe de Staaten van dit gewest zig, *' hy herhaaling, en wel byzonder by geleegenheid van " den, zo onbegvypelyk mislukten, togt naar Brest, met nadruk tot de bondgenooten vervoegd hadden over hec beftier der zeemagt. Zy had eindelyk maar al te bitter '\ gevoeld de gevolgen der werkeloosheid van de zeemagt, die gereed was , en ten minften , (zo zy maar beveelen gehad had,) had kunnen dienen of tot dekking van ko" lonien, of* tot convoojen der koopvaard, of tot andere l', cögten ten nadeeie des vyands.

Sluiten