Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

v

fte, byzonderlyk de Frankifche, tyden, tot aan het begin der zestiende eeuwe. Te vinden, bl. 169—368.

En, in het tweede Boek ;

Wederom nopens de algemeene Zeden ; een Schets van de Woonplaatfen, het Voedfel, de Vermaaken en de Kleeding onzer vroege Nederlanders, binnen het bovengemelde tydperk: hopende, van bladz. 25, tot aan het einde van dit Boek, en zynde deeze vier, zo even opgenoemde, Punten de voornaamfte, in welken, het Daaglyksch en Hnislyk Leeven der Volkeren, by de Schryvers, wordt verdeeld,

Getok het bovengemelde Werk]en van TaciTüs niet alleen voor den Spiegel onzer Germaa. nijche Voorvaderen, maar ook, dikwerf, voor den toets van laatere tyden,-mag gehouden worden, heb ik my vermeeten, het zelve; by het verouderen der taaie van onzen treftyken Hooft ; in onze meer gemeenzaame , zo getrouw my doenlyk was , over te brengen en, uit myn grooter Werk, in dit te plaatfen, om reden en met inzigt, by my, alhier, in het Ie. B., bladz. 9-11, en bladz. isi, gemeld. Ook heb ik vermeend, dat de twee bovengenoemde Schetsen, met e enig nut, onder uwen aandagt konden worden gebragt, zo om de Stoffe op zig zelve , als om dat wy , tot nog * 3 'oe>

Sluiten