Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Van Alkemade. 147

graham geraakt zyn, zou het my, dierhalven, verpligten, indien gy kost goedvinden, die ftof, ook nu maar, nopens alk e made, te vervolgen. Ik weet, dat huidecoper hem verdagt hicldt» en dat ook zelfs wagenaar hier niet vreemd van is, zonder hem egter, volftrektelyk, voorden Verdichter te verklaaren.

aleide. Is dit die alkemade, wiens Dischplegtigheden Gy, voorheen, reeds genoemd hebt, volkhart? Hoe moet, natuurlyk, het gezag van eiken Schryver niet verzwakken, indien hem zulke flegtighedcn konden beweezen worden? Met deezen, heb ik, voorleeden jaar, juist kennis gemaakt, dat is, zyn Werk, met genoegen, doorloopcn,en veele zeldfaame tafel gebruiken onzer VoorOuderen en andere Volkeren 'er uit geleerd. Het zou my dus dubbel ïpyteh-,. indien hy fchuldig wierdt bevonden, en ik durve daarom; zo het geene onbefcheidenheid is; myne verzoeken by die van Reinout voegen.

volkhart. Ik zal dan aan 't verlangen van u beiden tragten te voldoen. Hy is, aleide! dezelfde, dien gy meent, en hy was, in zyn leeven, zekerlyk een zeer naarftig Bcoefienaar onzer vroegere en laatere Hlftorie, nopens welke hy eene fchoone verzaamelinge, niet flegts van zeer zeldfaame gedrukte, maar ook oorlpronglykc en, door hem , veeltyds, eigenhandig afgefchreevene Hukken gemaakt heeft. Men kan dit zien uit de Lyst derzelven, zo als zy, voor een gedeelte; doch reeds een aanzicnlyk getal uitmaakende; neK 1 vens

Sluiten