is toegevoegd aan uw favorieten.

Historische en letterkundige avondstonden, ter ophelderinge van eenige zeden der Nederlanderen; byzonderlyk in derzelver daaglyksch en huislyk leeven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ü2ó les voor het toekoo mende.

den plaatfen, in Duitschland, de Belgie'n, Frankryk («) en elders, ook tot de vernielinge of verItrooiïnge van zelfs leevenlooze voorwerpen, met naame van onwaardeerbaare Handfchriften, zig hebben uitgeftrekt, en ons afgefncden van de hoop, om veelen derzelven ooit weder te aanfchouwen. Beklaaglykc les voor het toekoomende , doch die ons, teffens,het oog dient te openen, en te overtuigen van het nut en belang, om, zo veel mooglyk en zo fpoedig doenlyk, de nog aanwcezende naar te fpooren, door middel der, zo heilryke, drukkunst in het licht te brengen en, langs deezen weg, tegen de ongunst der volgende tyden te beveiligen.

reinout. Elk minnaar der letteren moet dit met u eens zyn. Maar de kwaal is oud. Hadden

on-

O) Men zie, nopens den ,, gruuwel der verwoefiitige;" zo als men hem te regt noemt; die de vroeglle en raazende Burgertwisten in Frankr>k hebben veroorzaakt, het aangeteekende by meyer, Parys in zynen tegenwoordigen toejiand gefchetst. n D. , bl- 153. 154- v°or het overige ftrekt het tot troost, dat men, in Frankryk zelve, fints eenigen tyd, bcezigis, om het verftrooide van Boeken, Schilderyen, Beelden, Penningen, Steenen en wat dies meêr is, by een te vergaderen en onder kundige handen te Hellen. Onderdo Handfchriften, die, thans, aldaar berusten, behooren verfcheiden ftukken, welken, voorheen , een deel der Boekeryen hebben uitgemaakt van dc thans genoemde Beluien: in welk Gewest ook de Rysfelfche Charteren gezegd worden, zeer veel geleden te hebben.