Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HERLEEVING DER KUNSTEN. 233

pverblyffelen aan. Een verlies egter , het geen men , ten aanzien der laatstgeroelden, in de twaalfde en dertiende eeuwe vindt vergoed. Laat ik u hier wat breeder over onderhouden.

De Leenrcgcering, deels uit den nooddwang der tyden, deels uit de zwakheid der Oppervorften, gebooren, federt in volitrekte tiranny veranderd en, langs een' ftroom van traanen, over de puinhoopen van volksgeluk, tentoppevan geweld gevoerd, kreeg,reeds op het einde der elfde eeuwe, eenen, voor haar onherftelbaaren, krak. Het bywoonen naanrlyk der Allatifche kruistogten yerminderde zeer het tydlyk vermogen van verfcheiden kleine Dwingelanden , vermeerderde de vryheid der Ingezeetenen, bevorderde de Koopmanfchap en ontrukte den fluier der domheid aan het oog, zo wel als het juk eener zolange llaavernye aan den hals, van het verblinde en ter neder gedrukte menschdom. Dc geest, welhaast in een beter lucht ademende, en, meêr en meêr, ontwikkeld wordende, baande zig, allengskens, een' weg tot die meêr gemeenzaame verkeeringe met en onder alle ftanden van menfehen; het zy Landsgenooten of vreemden ; tot die zagtere zeeden , tot dien bloei en glansryken ftand van kunften en weetenfehappen, door welken de Europifche Natiën, met naame ook; waar op het hier aankomt; de Germaanifche Aframmelingen, aan deeze en geene zyde van den Ryn, naderhand, zo zeer uitblonken , en den zetel van befchaaftheid, kennis en geluk, door den tyd, by zig gevestigd zagen. Het kon niet misfen, of het voorgezegde moest P 5 ook,

Sluiten