is toegevoegd aan uw favorieten.

Historische en letterkundige avondstonden, ter ophelderinge van eenige zeden der Nederlanderen; byzonderlyk in derzelver daaglyksch en huislyk leeven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OOK SPRONG ONZER SPAARZAAMHEID. 71

ken , dat die zo uitmuntende fpaarzaamheid, door welke onze Voorouders zig, voorheen, boven andeie Volkeren hebben gekenfchetst, niet zo zeer een vrugt is van vroegere tyden, dan wel een kind van veriïand en deugd, in hun midden gebooren, onder het uitbreeken en barnen van den oorlog tegen Spanje : toen zy, ryk zynde, vrywillig alles gaven voor de vryheid van Godsdienst en het behoud van duur gekogte Privilegiën, en toen zy, door het best beredend en berekend overleg, door de naauwkeurigfte zorge tegen alle onnoodige uitgaaven , en door eenen nooitverflauwenden, maar, altyd, werkzaamen ja dapperen, yver en vlyt, zig zei ven een' nieuwen en nooit voorheen betreeden weg baanden, om hunne voor de liefdepanden, die een fterveling, in dit leeven, minnen kan, opgeofferde fchatten, met dub beien winst en roem, eens weder te bekoomen.

Reinout. Indien dit zo i s, heb ik 'er hen te liever om. Zeker, dien, die niets heeft, deert geen verlies. Maar voor vryheid van Godsdienst en wettig regt bloed en bezittingen, als 't nood is, op te zetten s en; zo ik u wel begrype; te vrede met eene fpaarzaamer leevenswyze, niet neêrgeflaagen door de drukkende, fchoon, altyd, wyze en fleeds ge-eerbiedigde, wil des Hemels, de moedige hand, die het Vaderland reddede , met het grootst en doorzigtigst overleg onvermoeid werkzaam te doen zyn tot het vinden van nieuwe bronnen voor een eerlyk beftaan, ten verderen fteun van het Land , van eigen' perfoon en van Gezin, reikt, mynes bedunkens , zo al niet boven het menschlyke, imE 4 niers