Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tig. s.

144 Nederlandsciie Kleeding

„ derwaarts": (d) de Gordel egter wierdt ook wel eens afgelaaten, waar door liet Kleed losfer hong.O) Onze Graaf karel de Stoute komt nog zo gegordeld voor, in een, onlangs, uitgegeeven egt ftuk, van het eerst gedeelte der vyftiende eeuw: en, daar ik van hem en den ouden opfchik fpreeke, denk ik aan het Hecfel, dat is-den Haak of lus, dien hy op den Hoed of ander gedeelte zyner Kleederen, fomtyds, plaatfte, en die, ten jaare 1475, door de Zwitzers buit gemaakt wierdt. Zy beftondt; behalveu 't goud en de allerkostrykfte paerlen-, in een Diamant, die, federt, de tweede is geworden van de Franfche Kroon, onder den naam van San pi, en welke, cp negen tonnen fcliats gereekend, door de eenvoudige Zwitfers, van hand tot hand, toen ten tyde, voor ééne Gulden verkogt wierdt. (fi)

Alei-

ra) Excell. Chron, Vlaend., bl. 136. Men vergel)ke van de wall Privileg. van Dordr., IV St., bl. 788 O). Daar men, by gebrek van Zakken in de klederen, alles gewoon was aan den Gordel te hangen, kwam ook van hier, dat een Weduwe, afltand van den boedel doende, den Gordel afdeedt. Zie, kortheidshalve, v. d.wall, /. e. VI St., bl. 1350, Oï) en pasquier Recherches de la Franco, fol. m. 377.

(b' Montfauc, l.c., Tom.l, pl. 90,95, 10. Schilter Thefaur., Tom. II, pag. 7- Ook de Plaat by schilter, in de Chronyk van konigshoven, bl 5J5

Gr) DuClos, Hift.de louisXI, Tom. II,pag. 179Meieri Annal. Flandr., pag. 369. vfo. en 37a- vae&kewyic , Hift. van Belgis, bl 128.

Sluiten