is toegevoegd aan uw favorieten.

De historie van Engeland verkort.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sSo HISTORIE geene haar by 't gemeen geagt maakte was eigentlyk een zekere gefpraakzaamheit,daar! zy al de geenen mede won die met haar ingefprek kwamen.

Vr. Welke waren de eigenfchappen van haaren geelt?

Ant. Zy was kundig in veele zaken, en van een goed en zuiver oordeel, daar een groote huiihoudelykheit bykwam. Zy was geleert, en fprak verfcheide talen, en had zoo fynen draai in Staatszaken, dat zy de verwondering was van alle Spuvereinen van haaren tyd. Zy openbaarde 'nooit de minste van haare geheimen, maar verburg dezelven voor een iegelyk, zelfs voor haare eerfte Minifters en Gunftelingen , die alle met de uiterfte gehoorzaamheit aan haar onderworpen waren: zy ftrafte dezelve ook met de uiterfte geftrengheit zoo dra zy in hen de minfte neiging ontdekte om het Souverein gezachte na te komen, of het eenigiins aan hen te trekken. Maar 't geen haar alle agting waardig maakt,is, dat zy de Engelfchen tot een geluk bragt dat by hunne voorzaten, onder meeft al de Koningen, onbekent is geweeft; en, dat onder haare Regering.de uitbreiding van derzelver Scheepvaart, en Koophandel, verder dan die. ooit gevoert was is bekent geworden.

Vr. Was zy geleert ?

Ant. Cambden verzekert ons dat zy vyf of zes talen fprak, zy.is geroemt om de ongemaaktheit van haare houding, om haare opregtigheit, gefpraakzaamheit, en Vrindfchap: om haar neiging voor rechtvaardig.

heit,