is toegevoegd aan uw favorieten.

De historie van Engeland verkort.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN ENGELANT. 231

heit, mildadigheit , en grootmoedigheit;

1 daav wy noch by moeten voegen haar goed] heit voor alie perfoonen 'van eenige ver-

1 diemten, de byitand die zy aan de bedrukten gaf, en de groote edelmoedigheit daar zy dezelven in hunne behoeftigheit mede byfprong.

Vr. Waar is zy hooftzakelykft over te roemen ?

Ant. Wegens dat zy den Proteftanfchen i Godftdienft valt gefield heeft. Zy verklaar1 de haar zei ven tot hoofc van de kerk, en nam den tytel aan van Opperbefiierder der Kerke in haar Koninkryk, zoo in tydelyke, als geejle• lyie zaken: in een Woort, Elizabeth itelde 1 de kerk van Engelant op den zeiven voet als : zy was onder Eduard IV., zy deed verfchei1 de Jezuiten ombrengen, dewyl die geftadig 1 op haar perfoon en regering toeleiden.

Vr. Over wat zaken is zy noch geroemt.

Ant. Wegens dat zy de Protestanten in , Vrankryk, Schotlant, ende Nederlanden bygeiftaan heeft: maar de dood van Maria, Koiningin van Schotlant, die Elizabeth aan haar ; eige zekerheit opofferde, is een fout daar ; geen verfchooning voor te vinden is.

Vr. Verhaal de byzonderheden welke die 1 ongelukkige Koningin aangaan?

Ant. Zy was dochter van James V., Koning van Schotlant, en van Maria van Lotharingen, oudfte dochter van Claude, Hertog ivanGuife, en weduwe van Lodewyk, Herttog van Longueville: zy trouwde met Francois II, Koning van Vrankryk , en nam den lytel van Koningin van Engelant aan, onder i P 4 voor