is toegevoegd aan uw favorieten.

De historie van Engeland verkort.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

242

HISTORIE

ning in noemde *, 'c is zeker dat Engelant nooit in min bloeiende ftaat geweeft is als onder zyne Regering: de Engelfchen ftonden 1 toen bloot voor de befchimpingen van al de andere naden, dit maakte dat zy den Koning des wegens zeer verfmaadde.

Vr. Trachtte hy niet om zyn moeder uit K de gevangenis te verloffen?

Ant. Hy zond verfcheide malen gezanten na Koningin Elizabeth om voor haar te fpreeÈen, doch durfde geen verdere (tappen doen, dewyl Elizabeth hem bedreigde met hem te zu'len onterven, zoo hy ietstegens haar belangen onder nam.

Vr. Welke gedenkwaardige zaken verrigtehy, zedert hy tot de Engelfche Kroon gekomen was.

Ant. By zyn komen tot de kroon beloofde hy op het allerkragtdadigft dathy de wetten die Koningin Elizabeth tegens de Rooms Katholyken ingefteld had zoude handhavenen , en beval de Jezuieten en de Priefters om uit zyn gebied te vertrekken. Korts voor zyne kroning wierd en gewigtige famenzwering ontdekt: te weten,om Arabella Stuart,zyne naaite bloednicht, tot de kroon te brengen ; en fommige der rebellen wierden onthooft. Degeleerde en agtbaare Walter Raleigh wierd hefchuldigt 'er in begrepen te zyn ,J fommige Roomfch Katholyken, van de welken Ca- j ïesby het hooft was,ondernamen,om het Parlement , en den Koning om te brengen, met i • het Parlement door buskruit te doen fprin- a

gen* c

* Elifabeth was hing bn.t lames is a Quee»,