Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trenks levensgeschiedenis. 31

omdat gy aan uwen frederik behoort. —— Britanniè'n, het trotsch Britanni'ën! dat zyne grootheid in zich delven vindt, dat zoo fpaarzaam zyne eere met andere Natiën deelt, noemt frederik den Eenigen, en fchat u hoog, omdat gy zynen wyzen Septer gehoorzaamd hebt. —— Alle volken eeren u onder den naam van —- Pruis/en. Deze naam is van Pool tot Pool bekend, beroemd

en gevreesd. En frederik was het, die

u deze eere, dezen roem, dit aanzien by alle volken bezorgde! O duldt dan niet, dat iemand deze

eere aantaste en haar bevlekke duldt het niet,

zoo lang 'er nog eenig bloed in uwe aderen ftroomt; zoo lang uwe zenuwen nog gefpannen,uwe fpieren

nog ftrak ftaan! En gy Geleerden, Wysgee-

ren, en Wyzen, die in de Pruisjifche Staaten leeft, die u zeiven naar het groote voorbeeld van uwen

Koning vormt die door hem bezield werdt,

om

mag, wie wil en kan, den rechten weg wyzen; alleen dat hy niet wieg en kind te gelyk opfchudde, alles naar omftan* digheid en naar bevind van zaaken! Bovendien zyn de bewoordingen, verfmaaden —— grootheid zeer relatief. Frederik de Eenige verfmaadde Priesters, minnaaresfen en gunftelingen, en hieldt veel van algemeen nuttige mannen. Anderen handelen anders • .

wie doet het verftandigst? Hebben alle hersfens denzelfden maatftaf? Men neme de ftemmen op! En de toepasfing? ■ blykt uit die ftemmen , die wy onlangs pro en contra hoorden , toen wy hier lazen:

Floreat aeternum Friderici gloria Dit: Cum repetet Stygins calva Tyrannis aquas. ••• A. v. d. B..

Sluiten