is toegevoegd aan uw favorieten.

Alcibiades.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»H ALCIBIADES.

Soes. Nu, wanneer gy overdaadig drinkt1» heb dan dikwils deeze gedagten! — Mooglyk zou ik voor eiken Beker, dien ik hier verfpille, eene ftervende melione kunnen verkwikken! — Het purper van myn gewaad heeft misfchien eens menfeheh leeven gekost! — De Spys, die ik hier verwoest, ontruk ik den mond van een Stervenden .' — En wat zal er aan feilen, of uwe bedwelming zal verminderen? .

ó Alcibiades.' is het niet genoeg, dat het geluk voor Luiden van uwe geboorte 1 zo veele zaligheedcn heeft voorbehouden? — Geniet ze, maar misbruik ze niet.' Meer. maaien zy uwe beurs voor den noodlydenden Armen, dan voor uwe Lusten geopend.' ~— Doch het word tyd, om tot het ongelukkig Huisgezin te rug te keeren, zo gy anders gezind zyt wedertekeeren.

Alc. Ik zal te rug keeren, om de Mine, die ik onweetende wegfehonk, des te grooter waardy toetevoegen; om een zekere inkomst tot hunne verdere redding te bepaaIen; om — maar, ö socrates! .weet ik zelf wel, hoe ik u bedanken; hoe ik my gedraagen zal? — Schaamte en Vreugd binden myne tong, doch myn hart leert aandoeningen kennen, die ik voor 't bezit der geheele Waereld niet verruilen wil.