is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafereelen van armoede en tegenspoed.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UITWERKING DER WANHOOP. JK>,

volgd wordt, den allerdeugdzaamflen fterveling tot een fnoodaart maakt, en de onfchuldigfte hand kan aanfpooren tot het begaan van affchawelijke wanbedrijven.

Er woonde in het graaffchap Kent zekeren bredly, een man begaafd met de alleruitmuntendfte hoedanigheden — een teder echtgenoot en kinderlievend vader; een hoogfchatter der deugd; een goedhartig en beminnelijk menschenvriend; in 't kort, geacht en geliefd van allen, die hem kenden. — Hij had zich eene echtgenoote verkoozen, niet minder deugdzaam en bevallig, die hem, door haare voortreffelijke verdienflen , den gelukkigften der mannen maakte. — Geene groote middelen bezittende gaven zij zich aan een afgetrokken leven over, op een kleen Landgoed, toebehoorende aan den vader van Mevrouw bredly, die, ter voordzetting van den koophandel, zich in Londen ophield: hier dachten zij te recht beter, volgens hunne geboorte, in eenzaamheid te zullen kunnen beftaan.—. Een kleen aantal van uitgekeurde vrienden, of die zij ten minften hunne vrienden waanden'te zijn, maakten alle hunne verkeering uit — het genot van elkanders bijzijn bragt hun het hoogst genoegen aan. — Het derde

jaar