Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<■ > Ê3

\

r. vrankryk met recht een ^«riw* - Parades t, geuoemdt mag worden. "

Met dusdanige gefprekken Heten dezen Vreemdeling en ik onze tyd, waarin de Franfche galanterie mede haar rol fpeelde „ want dit is een karakter die deze Landaart niet wel weet te verzaaken; maar alzoo ik reeds een geruimen tyd in t Minnefchooi had thuisgelegen, en daarenboven de jongstïedene wederwaardigheden my zeer koel en ongevoelig hadden gemaakt, droeg ik wel zorg, van my door zyne ftreelende tong niet «e laten verftrikken.. Hoewel men de Franfchen het recht moet doen, dat zy in do kunst der minnaryen volkomen doorleerd zyn-, gelyk myne aanmerkelyke wedervaringen met dit opzicht in Vrankryk uitgewischt, maar al te kenneiyk zullen doen blyken, fchoon ik op de wonderbaarlykfte en gelukkigfte wyze uit den ftrik van alle deze verleidende bekoringen ben ontward geraakt.

Juffrouw Amoureus inmiddels tot volkomengezondheid herfteld , had echter, als een gevolg van de minnenyd der Yrouwelyke Kunne ;

Sluiten