is toegevoegd aan uw favorieten.

Adeline, of Aangetekende byzonderheden eener jonge juffer; op haare driejaarige reize door Vrankryk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«er. Engelfchen te befchermeh; hoewel niet m die volkomenheid, als waarin .zich dit Treurgebouw tegenswoordig bevind.

De Abtdy van Kotre Dame du volde Grace vergaten wy vooral niet met ons bezoek te vereeren en verdiende een byzondere dag De Koninginne Anna van Ooflenryk, liet om" trent den Jare 1645. de éérfte grondfteen leggen van deze zo vermaarde Kerk en Abtdy, .tot dankzegging voor de gelukkige en ©nverwagte geboorte van eenen Dauphin . van welke zy, ua verloop van een rwee-

• •n-twintig-jaarige onvruchtbaarheid , kwam

. te verlosfen.

. De Vreemdelingén, die niet te fterk met . hUn VaderIand zyn vooringenomen, kunnen met nalaaten te bekennen, dat zy nooit iets iraaijer noch prachtiger hebben gezien in 't «uk van Bouwkunde: maakende, onder anderen de Kerk, welke koepelswyze is opgetrokken, van buiten een allerheerlykfte verto„lling, door de uitmuntende Beraden, welke 'er aan te koste zyn gelegt. Van binnen zyn de vloeren van 't keuriglte marmer «et vcrfchillende koleuren door elkander ge-

fcha-