Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 21 >

crue hulzen, fckoolen, ftraaten herom , 't is all' nitheemsch, all' uitheemsch van kleuren, kledren, manieren, taaxn , kunIten, weienfchappen. De verbasterde batavieren zijn poppen qf liever aapsn van vreemde natiën geworden. —- Vreemde Lokaazen Jcunnen hun bekooren en listig in het net krijgen. — Hongerige kraaien en naakte zwaluwen, zó ze maar uit een vreemd gewest hcrwaard komen, behaagen ver boven de inlandfchen. Al wie in de nutte kunst van vleien , fleeuwen en kwispelen met den ftaart meesterlijk volleerd is, die ootmoedig , r.edrig, al plumftrijkende voor groote heeren den dienaar weet tc fpcclen, die ontvangt vooral belooning —■ die krijgt vooral ambten, ambten, die den inlander — tot zulke eene laagte nooit nedergezonken, maar met uittekende verdienden begaafd, rechtvaardig toebehooren.

Wat redenen wij van verdienften! — door Weelde heeft het goud meer waarde dan verdienften verkréegen. — Goud, ö fchande! is de afgod voor wien alle knieën ziet] vaardig riederbuigen, en aan wicn alle de belangen van zuivere deugd en reinen Godsdienst balddaadig worden opgeofferd. — Bij vecle lieden van geboorte cn rang is 't ijdelhéid oprecht, getrouw en braaf te wezen. Voor Goud ftaat men ten

dienfte aan fnoodfte gruweldaaden. Voor Goud wordt Weeuw en Wees verdrukt; voor Goud wordt recht verkragt, en wit tot zwart gemaakt; voor Gcud moet eer, moet fchaamte en vriendfehap ijlings wijken. Voor Goud beleest een eigenbatige Ouder het fieffte meisken haar hand te geven aan eenen walchclijken grijsaard of bedorven jongen. V<\or Goud verraadt men het Gemeenebcst en het welzijn van de Christen Kerk.

Zulk een mateloos vermogen heeft de Muntgodin — Zij fpeelt alom den meester. — Zij heeft alle onze zeden — en het bataaffche hart, helaas! te deerlijk verpest. —■ Stond jsat ü op, hij zoude in bato bato zoeken. — Yvaai C 3 vindt

Sluiten