is toegevoegd aan uw favorieten.

De leerzame praat-al.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*C 102 y-

die Liefde bragt, tot fchrik der Tirannen, den eenen en anderen b k u t u s voord. En behoefde ooit, in brandende zucht voor 1 lieve Vader-

fféjLN„EofE5^NOEi t£ WiJken aan den beroemften o"™ riRomcwn? — Neen! Wij hadden onze

oranjes, brederodes, earnevel. de n , rui-

ters, trompen; wat! wij hadden legers van rerhto-e aarde Burgers, edele Vaderlandss bemande!Vz^looS] die den roem van den bataaffchen naam , rondom de we eld-

n2md;:rteordend ^ ^J^^SS

heeft zo veel recht om zich op zijn Vaderland op zijne Voorzaten te beroemen, dan even Gij _ Gij K

jan het edelst volk des aardbodems betwisten? APes wat gij bezit, wat u omringt, hebt gij minder der Natuur, dan u H " hand der Vo°rzienigheid te danken.

Het zijn de vruchten onzer voorouderlijke trouw, moed

& SKSfi*' S NederIandt°t een toneel va™l deren gefteld hebben. Natuur fchonk aan het zelve niets, dan een mocrasfigen grond, blootgefteld aan de woekerende Wen der bulderende Noorderzee; ontbloot van alle 1S-

KmÏS °? ,w£ ke d£ iijke naranr de nabuu»se Londen zo mild vergast heeft. ~_ Was her weinig, dat onze Voorop

deis onze Landftreeken, ontbloot waren van goudftroomertn,l5Paarknfcheïei,de livieren' edd gefteenten, rijkemt foK' eitSg7f£rsten' Senaat- en wijn-oogften,Jgeurige ipccenjtn , —- Zij moesten zich boven dien verzetten te-en de vernielende overftroomingen van Zeeën en Rivieren, om hun ^ed en leven te beveiligen. Zij moesten, wilden zij gerust en veilig woonen, zich eerst den grond woekeren van hunne naaste vi anden de baaren en ilroomen, dfc hm omringden; en welke tevens door hunne vlijt ten hoorn des overvloede voor Nederland wierden; die L de fljkg der Volken, dit Land de Markt der wereld deed worden -1 Onze roem, mijne Vaderlanders! verdooft dus allen roem der volken — t geen ons de Natuur weigerde, hebben wij der vlijt onzer Voorouderen te danken: hunne'moed bra°t de fchatten van vier werelddeelen hier te famen. 't Was°door hunne vlijt en flandvastigheid, dat het geurig morgenland zijn fchoot ontlasttte voor Neêrlands koopvorftin; dat het vorst! k Egypte, het trotfche Perzien, het prachtig China, het rijk van perUt ^ de J„dus en Gangus moesten zweeten om met hun goud en filver, elpenbeen, edelgefteenten en paer-

len,