Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *7 )

in reeds bij hun gearrefteerde Wetten mogten voorkomen, volgens den bedoelden zin te verklaaren.

Art. 83.

De Raad der Gemeente zal het beiluur hebben over, en verantwoordelijk zijn voor de Financiën dezer Stad en Vriiheid, benevens alle derzelver Eigendommen, zo van Sluizen, Wegen, Bruggen, Gabellen, Straaten, enz van welken de voordeden of het onderhoud aan deeze Stad behooren, en waar ook geleegen; en van dit alles, ten behoor1 iken tilde, aan de Burgerij of derzelver Afgevaardigden ten dien einde, rekening doen, en door den Thefaurier en Kameraar de vereischte ophelderingen doen geven. Doch zal den Raad niet vermoogen nieuwe belastingen te heften ot de reeds plaatshebbende te verhoogen, zonder toeftemming des Volks.

Art. 84.

De werkzaamheden en Commisfien, welke door den Raad der Gemeente moeten uitgeoeffend worden, en in dit Reglement niet bepaald zijn, zullen door den Raad, onder de Leden worden verdeeld; doch de geheele Raad zal, voor derrelver waarneeming, verantwoordelijk blijven, zullende de Kameraar en Thefaurier geene Commisfien op zich behoeven te nemen, dan die onmiddelijk tot hunnen post betrekking hebben.

Art. 85.

Die Leden van den Raad der Gemeente aan wien de admini. fl-ratie of maniantie van penningen is toebetrouwd, als mede ïe Gecommitteerdens ter Momboirkamer en derzelver Adminiftrateur en Secretaris, zullen bij 't aanvaarden van hunne Commisfien, verpligt zijn te pasfeeren eene willige condemnatie op hunne perfonen en goederen ten behoeve van t fonds het welk zij adminiftreeren. En zal uit dien hoofde

D 2 oen

Sluiten