Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 35 )

■line dezer post, drie Perfoonen, en door de Municipaliteit aan de Vaart, één Perfoon, op de Nominatie gebragt worden, waaruit door de Stemgeregtigden der twaalf Wijken der Stad Utrecht, en der Wijk van Vreeswyk anders genaamt de Vaart, bij meerderheid van ftemmen „ een Perfoon zal verkoozen wonen, ingevolge hetzelve concordaat.

Art. 109.

De Schout en Deurwaarder van den Algemeenen Aanklager, zullen, bij openvalling, uit eene Nominatie van vier Perfoonen, door den Raad van Rechtspleging gemaakt, dooi de Burgerij verkoozen worden.

Art. 110.

De Naamen der Perfoonen, zullen op de Nominatien, alphabetifer wijze , gefteld worden.

Art ui.-

• Voorts zullen, bij openvalling — de Commisfarisfert op hét Wijn-Comptoir, de Commisfarisfen op het Bier-Comptoir, de Commisfaris tot de Posterijen , de Commisfaris tot het Erfhuis en Erf huismeester, — op dezelfde wijze verkoozen worden, even als-boven, ten opzichte van de Leden van de Raaden der Gemeente en Rechtspleging bepaald is. De Stads Fabriecq, de Hortulanus van de Academie-Thum, uit eene Nominatie van 2 perfoonen, de Schippers Plaats op het Haagfche Veer, de Schrijver van het Erfhuis, de Marktmeefter van de Vleesch Markt, uit eene Nominatie van vier perfoonen, allen door den Raad van Gemeente te formeereu.Zullende de Posten van Haafmeefter, Groefbidders, Omroepers en Aanplakkers der Publicatien en Billetten voor de Erfhuizen, Poortiers der Stads Poorten, en de Bediendens der Overhaal-Schuiten, door de Stemgeregtigden, zonder

E 2 No-

Sluiten