is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven over de regeeringsvorm en wetten der Vereenigde Staaten van Noord-America aan [...] John Adams.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gO II. BRIEF OVER DE REGEERINGSFORM

chufets , welke in alle haare werkingen niet veel meer bezadigdheid zal te werk gaan, om dat zy veel minder tegen elkander overftaande belangens te vereenigen zal hebben , haare regeeringsvorm en haar nationaal karakter op eenen duurzaamen voet vestigen.

Ik twyffel geen oogenblik, of zodanige menfchen, welke alleen in hunne gedagten aan de waardigheid van den mensch, en aan die rechten, welke hy van de natuur ontfangen heeft, blyven hangen, zullen de regeeringsvorm van Penfilvanien den voorrang boven die van Maslachufets geeven. Maar ik ben «iet minder overtuigd, dat zy van begrip zullen vcrandereu , zodra zy hunne bovennatuurkundige begrippen afleggende , zig toeleggen op de kennis van den menschlyken geest, welke in de meeste menfchen zo bekrompen is. Het fchynt waarlyk, als of de natuur, door de ongelyke bedeeling van haare gunden, zelve die ondergefchiktheid bedoeld heeft, welke in eene maatfehappy niet kan gemist worden. Wy moeten ons derhalven in het maaken van onze wetten naar haare wetten fchikken, en nimmer de magt om ons te geleiden, aan die geene af« ftaan, Welke zy gefchikt heeft, om geleid te worden. Men treede in het menschlyk hart, om daar de verfchillende zaaden van alle de hartstogten te leeren onderkennen , welke telkens tragten uit te breeken; men lcgge zig op de kennis van het vermogen van onze hebbelykheden toe , welke telkens het licht van onze reden verduisteren, en eindelyk zodanige gebreken aan ons aangenaam maaken,

wel-