Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERHUIZING

kogt, boden zy denzelven ook aan de Macedo-*, niers: maar ptoleivleus , verblind door zyn geluk, cischte hunne Vorften tot gyzelaars, en alle hunne wapenen tot onderpand, het welk zy met verfmaading affloegen. Jaa zoo verwaand was deeze geweldenaar, dat hy de twintigduizend man , hem door de Dardaniers aangeboden , van de hand wees. „ De Macedoniërs, zeide hy, „ die alleen het ganfche Oosten hadr „ den kunnen overwinnen , hadden geen Dar„ daniers noodig, om hunne grenzen te bc» fchermen. Zyne foldaten waren kinderen der 99 bezoldelingen van alexander , overwinnaars „ der waereld. " Het kwam naauwlyks tot een treffen , of de voorfpelling van den gehoonden Vorst der Dardaniers wierd bevestigd, het leger van ptolebleus geflagen , en hy zelf van het leeven beroofd. Het was toen nog geen halve eeuw geleeden , dat alexander , met zyne Macedoniers de allermagtiglte volken den voet op den nek zette, en eene derde zoogenaamde Monarchie ffigtte. Zoo ras kunnen de zaaken veranderen ! zoo fchielyk en onverwagt worden de geesfels van het menschdom geftraft, en vernederd,' niet anders zal het de onderdrukkers van uw vaderland vergaan, wanneer hun rol is afgcloopen myn fredrik ! gy zult misfehien bekeven, het geen ik te vergeefsch in myne dagen verwagtte. — De geroofde fchatten vielen in dc handen van Barbaarfche volken, en deezen waren het voor welke de overwinnaars der waereld niet

< on-

Sluiten