is toegevoegd aan uw favorieten.

De aloude staat en geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

b e r batavieren. 405

Schouwburgen of elders op hunne wys vermaakten; en hier naar zyn ook de berigten van hunne leevenswyze gewis ten deele opgemaakt. Maar het is goed , dat men deeze en geene ongunftige aantekening onder zoo veele voordeelige berigten aantreft, waar door het vermoeden vervalt, dat tacitus .alleen voorneemens was in een loffchrift op de Germaanen de zeden van zyn volk te gispen.

Fr. Waarin beftonden de tydkortingen of uitfpanningen der Batavieren?

E. Flun eerfte en voornaamfte uitfpanning beftond in de Jagt, de gewoone bezigheid van alle volken, die zich in eenen meer of min oorfpronkelyken vryen ftaat bevinden. De boschrykheid van het oude Nederland, dat met geene bevolkte fteden voorzien , door geene flooten en gragten verdeeld was , verfchaftc aan elk een eene gunftige gelegenheid tot eene oeftening, die hunne leden rap en vaardig hieldt, en de naaste overeenkomst had met den kryg, tcrwyl zy in het voedfel en dekfel, dat het vlecsch en de huid der wilde dieren hun opleverde , een dubbel voordeel vonden. In hoe verre de noodzaaklykheid hun drong, om ook verfcheurende dieren tot beveiliging van hun vee zomtyds den oorlog aan te doen, kan ik niet bepaaleu. Caesar befchryft drieërlei dieren van eene aanmerkelyke grootte, op welke men in Germaanien in het Her cynisch woud jagt maakte, dan of dezelve Cc 3 zich