is toegevoegd aan uw favorieten.

De aloude staat en geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40Ö de tyd kortingen

zich ook in Nederduitschland ophielden , waar zulke uitgeftrekte bosfchen niet gevonden wierden, is even onzeker.

Fr. Had dan elk een vryheid tot de Jagt?

E. Gewisfelyk, daar het wild niemand toebehoorde , had elk 'er evenveel recht toe, en zulks alleen den Edelen te vergunnen zou tegen den aart der vryheid volftrekt hebben aangeloopen; alleen zou men in bedenking kunnen neemen of deeze vryheid tot de Jagt zich even onbepaald tot de Lyf eigenen uitftrekte, welken men de oorfpronkelyke rechten der menschheid, en de eer om voor het Vaderland te ftryden betwistte. Waar mede zouden deezen het groove wild te keer gegaan hebben, indien zy geene wapenen mogten voeren ? of dit moest hen alleen voor de Jagt vergund zyn, terwyl dezelve een aanmerkelyk middel van beftaan voor allen was, en de Lyf eigenen niet alleen voor hun huisgezin moesten zorgen , maar ook aan hunne Heeren jaarlyks een zeker getal huiden leveren.

Fr. Hoe vongen zy het wild?

E. Zy velden het met dezelfde wapenen, die zy in den oorlog gebruikten; ook konden zy het kleine wild in netten en ftrikkcn vangen: het groote wierd, volgens caesar, in gegraave en overdekte kuilen verkloekt. De Germaanen zyn toch van onbeuchelyke tyden op de Jagt by uitneemendheid afgerigt geweest, en de Batavieren, toen zy nog in de nabyheid van het

Her-