is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van den afval der Vereenigde Nederlanden van de Spaansche regering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLANDEN. f)

Stadhouders presten , en zijne beulen flflgtten, wist hij zig door ene vriendlijke houding van hunne harten te verzekeren. ■ Gaarne' had Karel gezien, dat deze genegenheid der Natie op zijnen Zoon Eilips ware overgeërfd; om geene andere redert liet hij hem, nog in zijne jeugd ,, uit Spanje komen ,• en vertoonde hem in Brusfel zijn toekomend volk. Op den plegtigcn dag van zijnen afftand, beval hij hem deze Landen aan als de kostelijkfte parels aan Zijne kroon, en vermaande hem ernflelijk, hunne' 'ftaa'tsgeitcldheid te ontzien.

Filips de twede was in alles ^ Wat menschlijk is, het tegenbeeld van zijnen Vader. Eerzugtig, gelijk deze, maar minder bekend met menfchen en derzelver' waarde, had hij zig een denkbeeld van de koninglijke magt gevormd, dat de menfchen flegts als fiaaffche werktuigen der willekeur behandelt , en door eiken ilap van vrijheid beledigd wordt. In Spanje geboren , en onder de ijzeren tugtroedc der Monniken opgevoed, cischre hij ook van anderen de droevige eenvormigheid en den dwang , welke afjjn' karakter uitmaakten. De vrolijke ftouthcid der Nederlanders was niet minder aanllotelijk voor zijne gemocdsgefteldheid , " dan hunne regten zy'ne "foeerschzugt griefden. Hij- fprak gene andere dan de Spaanfche taal, ckilde rondom zig genen dan Spanjaarden , en was ftijfzinnig aan hunne >"■'■' E 4 v

I.

boek