is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van den afval der Vereenigde Nederlanden van de Spaansche regering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLANDEN. Jïïf

het bevel voerde, door zaken van zijn eigen land naar Italië geroepen wierd, vertroude de Keizer aan hem het Opperbevel over deze krijgsbenden ; en zulks in wêerwil der tegenbedenking van zijnen gehelen Krijgsraad , wien het al te veel gewaagd fcheen , den ervaren Franfchen Veldheer enen jongeling tot opvolger te geven. Hem , die afwezig en generhande aanbeveling had, gaf de Vorst de voorkeur boven de gelauwerde fchaar zijner helden, en de uitkomst gaf hem geen redeïi om zig dezer keuze te beklagen.

De buitengewone gunst, waarin deze Prins bij den Vader gellaan had, zoude alleen reeds een gewigtige reden zijn geweest, om hem van het ver* trouwen des Zoons uit te fluiten. Het fcheen dat filips zig tot een wet gemaakt had , den Spaanfchen Adel aan den Nederlandfchen te wreken wegens den voorrang, welken karel de vyfde fteeds aan den laatstgenoemden gegeeven had. Maar van meeï gewigt waren de geheime beweegredenen, welken hem van den Prins afkerig maakten. Willem van oranje Was een van die fchrale en bleke menfchen, gelijk caesar hen noemt, welke 's nagts niet flapen , en te veel denken; die ook de onverfchrokkendfle harten aan 't wankelen kunnen brengen. De ftille rust van een Ha

I

BOEK»