is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van den afval der Vereenigde Nederlanden van de Spaansche regering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NEDERLANDEN.

é27

gijnen aanflag wist pptefchikken, zij deden gene werking op het gemoed van dezen man, die te verftandig en te zedig dagt, om enen zekeren ftaat van middclmaatigheid aan enen twijffelagtigcn ftaat van grootheid opteofferen. ^Ecn gelijke poging mislukte den Graaf van Hoorn bij enen Duitfchen Regtsgclccrdcn, met name cass ander, dien dc verwilderde zeden van het Hof fpoedig naar zijn Vaderland deden te rug keren (*>

Daar het der partij niet gelukte»' noch om den Geheimen Raad cn den Raad der Geldmiddelen in hare belangen te krijgen, noch ook om htire aanhangers in deze twe Vergaderingen te dringen, zo bleef haar geen ander middel over, dan beiden geheel en al buiten- werkfaamheid te breno-cn, cn derzelver werk in den _ Raad van State te doen overgaan. Om dit ontwerp ter uitvoer te brengen, zogt de Prins van Oranje zig van den Raad van State te verzekeren. ,, Men noemt hen „ wel Raden £ dus liet hij zig meermalen tegen zijnen aanhang uit, „ maar „ anderen hebben de magt in handen. Wanneer men geld nodig heeft, om

' het krijgsvolk te betalen, of wanneer het te doen is om de inkruipen,= de ketterij te weren , of om het

„ Volk in orde te houden, dan be-

C'O BrucuND. 89. 90. 91. Grot. 18. P a

II.

boek*