Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

=34

DE AFVAL DER

ir.

fen, of enige van deszelfs zwakke delen moesten ontdekt worden, üe ftoute cn gelukkige aanvallen der Hervormers op de Geesdijke Dwingelandij hadden eindelijk den Katholijken zeiven de ogen geopend, ten opzigte van het zedenbederf hunner Geestlijkheid, en van verfcheidene misbruiken der Kerke , welke de aantijgingen der Geloofsverbeteraars enigermate fchencn te billijken. Eenparig kwam men daarin overeen , dat de Kerk ene zuivering nodig had , om dc edele eenvoudigheid van haren oorfprong te herftellen , en al het vreemde en willekeurige weg te nemen, waarmede een lange reeks van eeuwen dc zuivere Leer misvormd had. Beide deze oogmerken hoopte men, naar het voorbeeld van vroegere tijden, door ene algemene Kerkvergadering te bereiken, welke in de vereniging van hare aardfche werktuigen den Hcmelfchen ftigter des Christendoms verbeeldde. Hier moesten de verfchilpunten nog eenmaal ter toetfe gebragt worden, dc tegenpartijen van de Moederkerk haare bezwaren met Republickeinfche vrijheid voordragen, en dan tot de uitfpraken van den Heiligen Geest gewezen worden , welke, door den mond der Vergadering, zijne mening openbaarde.

Nog gewigtiger waren de ftaatkundige redenen, waarom de Vorften zodanig ene Kerkvergadering wenschten. De

Sluiten