Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

35+

DE AFVAL DEK

m.

r o ek.

re geleiden, en dus de wet door operp bare plegtigheden te befpotten. De Stads-Raad zond den enen vliegenden bode na den anderen aan de Landvoogdesfe, om haar tot een perfoonlijke overkomst, en, zo mogelijk, tot een vast verblijf in Antwerpen overtebaIen, als het enigfte middel, om den trots der oproermakers te beteugelen, en den gehelen ondergang der Stad voortekomen, daar reeds de voornaamfte Kooplieden, uit vrees voor plondering, voornemens waren dezelve 'te verlaten. De vrees, om het Koninglijke gezag aan zo hachelijkcn kans te wagen, verbood haar wel aan dit verlangen te voldoen, maar in hare plaats werd de Graaf van Megen derwaards gezonden, om met de Magiftraat over het hmemen van bezetting te handelen. Het oproerige graau, voor welk het oogmerk zijner komfte niet lang verborgen bleef, vergaderde rondom hem, met een woest gefchreeu, dat men hem voor enen gezworen vijand der Geuzen kende; dat hij. flavernij en Inquifitie medebragt, en dat hij derhalven zonder uitftel weer had te vertrekken. Ook bedaarde het oproer niet, voor dat megen weder ter poorte uit was. Daarop leverden de Kalvinisten in deze ftadr bij de Magiftraat een gefchrift in, waarin zij aantoonden, dat hun groot aantal het hun voordaan onmogelijk maakte in ftilte bijeen te komen, en

Sluiten