is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van den afval der Vereenigde Nederlanden van de Spaansche regering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NED ERLANDEN. ' 44»

zekerd te zijn, kon de Landvoogdes zulk ene taal niet voeren. Er Hond een leger in het veld, de vijand was voor Valenchijn , de voornaamftcn van het Verbond' waren afgevallen , en de Landvoogdes eischte ene onbepaalde onderwerping. Hunne zaak Hond - tans zo flegt , dat een openbare tegendand dezelve niet kon verflimmeren. Gaven zij zig weerloos aan hunne vergramde lieren over, dan was hun ondergang zeker, maar dc weg van wapenen kon dcnzclven ten minsten nog twijfelagtïg maken; dus kozen zij den laadlen, cn begonnen met ernst aan hunne verdediging tc werken. Om zig enig regt op de hulp der Duitfche Protestanten te verwerven, wilde l od e w ij k van nassau de deden Amderdam , Antwerpen , Doornik en Valenchijn overhalen, om zig bij de Augsburgfche Belijdenis te voegen , cn zig op' die wijze naauwer aan derzelver Godsdienst te verbinden ; een voordag, welke niet tot ftand kwam, dewijl de Godsdiensthaat der Kalvinisten tegen hunne Euangelifche Broederen den afkeer, dien zij tegen het Pausdom hadden, zo 'het mogelijk was , nog overtrof. Nu begon n a ssau in Vrankrijk, in de Palts er in Saxen , met ernst over ondei'danc tc handelen. Dc Graaf van Bergen -«irderkte zijne Kastelen. Bre p £ rode wierp zig met een kleir Ec 5

HL

BOEK..