Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 13 )

Was het geen landberoeren, dat zyn aanhang, zyne gezeleerdfte aanklevers tegen de wyze, vaderlandslievende voordellen en aandrangen van ftaatsraannen tot behoud van vrede en welvaart, de middelen tot 's lands behoud, het onbepaald convoi, en het deelnemen aan de gewapende neutraliteit, zo lang durfden keeren, tot Engeland ons op het lyf viel, en onze Republiek'zo deerlyk als verraderlyk teisterde?

Was het geen landberoeren, dat de voornaamfte en openbaare Orangevrienden, een verbasterd Neerlands zaad, de onbeschaamdheid en domheid hadden van Enge'lands wandaden , zyne eerlooze mishandelingen, roveryen en aanval in een gunstig, fchoon valsch, dagligt te dellen, en al de Ichuld te fchuiven op den hals van 's lands beste Vaders, en der kooplieden en handellleden, die uitkrytende als een nadeelige factie, waar van het berugte Politiek vertoog, dat fchandduk van Nederland, en andere zoortgelyke fchotfchriften de doordaandde preuves zyn ?

Was het geen landberoeren, dat Willem de Vyfde, toen Engeland den oorlog aan onze Republiek had verklaard, en hy daar van ; om niet te (preken van ene vroegere bewustheid) wettige kennis had, niet alleen alles verzuimde , wat hy tot voorkoming van fchaden voor 't land, en byzondere handeltakken terftond had moeten en kunnen in 't werk dellen, waar door milioenen rykdom voor beiden zouden behouden zyn gebleven ; maar ook de bedierders van één der groot de takken van ons bedaan, uuren vergeefs op gehoor liet wagten; hun eindelyk het convoi, dat gereed lag, en dat zy tot behouding van den onmeetbaren in zee zynde fchat verzogten, weigerde,en hen zo troosteloos ophield en afzond, dat zy na 24 uuren dus te hebben verfpüd , verpligt waren zelve mid» delen tot waarfchuwing van ene gehele vloot optezoeken, die na alle fchyn door dit onherdelbaar tydverzuim van 24 uuren, zoniet geheel, ten minde deels in 's vyands handen was, daar de Engelfehe kapers reeds de zee bedekten, dat ook door de uitkomst is bevestigd 1

Was 't geen landberoeren, dat men moedwillig verwaarloosde en afwees, de middelen, die voor de hand waren, en tot afbreuk van den vyand konden

vvor-

Sluiten