is toegevoegd aan uw favorieten.

De tyd, in brieven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IH »• * T IJ D.

den en overtrecdingen, en inde belooning van deugd en godzaligheid; en eindelijk, hadden wij deeze gefchiedenisfen niet van Gods leiding met Israël, van waar zoude des Heeren treurige kinderen troost in verdrukking, hoop in gevaar, lesfen en onderwijs, ter raadgeeving en beftuuring in troostelooze gemoedsgeftaltens , en bewaaring tegen de verheffing des harten, op den vooripoed gevonden hebben? — Althans nergens in het geheele Woord vindt men meer daarvan om optemerken dan uit deeze gebeurenisfc; ondertusfehen waren deeze gefchiedenisfen, in den tijd der belofte, voor Mesfias komst in 't vleesch, zeer dienstig tot aanwijzing van riet geflacht, volk, en fhrm waar uit Mesfias zoude gebooren worden, en tot het levend houden van het geloof en de verwachting der vaderen op de beloften, dewijl God ook anderzins, zonder eenigc de minfte aanleiding, telkens aan zijn volk nieuwe en onvermijdlijke openbaaringen had moeten verkenen, die als dan zoo veel kracht en invloed niet zouden gemaakt hebben oP het menschfijk hart dan nu; doordien eene zaak altoos meer het hart en de zinnen aandoet, wanneer er vreeslijke en merkwaardige omftandigheden bij komen, dan wanneer zij maar bloot aan een of ander ondekt worden; waarom de Heeré ook, daar Hij de Wet der zeden alleen Hechts aan MOZKshad kunnen bekend maaken, er vreeslijke en verbaazende zaaken bij deed gebeuren,opdat het Kroost van jac ob des

te