Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 3» >

Art. 7.

Niemand zal zonder wettige reden de Vergadering mogen verlaten, op gelyke boete als boven Art. 4 op het te laat komen is bepaald.

'^i', w'.i • Art.'^.^v:,;':: j SSM

Als iemand zich aanmeld om een lid der Vergadering te fpreken, zal den Bode hier van aan zoodanig iidt kennis geven.

Art. 9.

Die alzoo, of zonder wettige reden de kamer verlaten hebben, en voor het fcheiden derzelve niet te rug koomt, zal tot boete verbeuren zoo veel als zyn geheel falaris en vacatie bedraagd, berekend als vooren.

Art. 10.

Die in 't geheel mocht achter blyven, zal tot boete verbeuren, tweemaal zoo veel als deszelfs falaris op de lyst der falarisfen enz. bepaald, bedraagd.

Art. 11.

Niemandzal van deze geheeleabfentie boete ver"fchoond zyn, ten zy dezelve met voorkennis en goedkeuring van den Prefident mogt achter blyven.

Art,

Sluiten