Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 39 )

nicipaal lid mogen excufeercn, dan om wettige reden ter decifie der Municipaliteit binnen 14 dagen te brengen en te wyzèpj waar naar een ieder zich zal moeten gedragen, en by onverhoopte verdere weigering, zal de zoodanige binnen de eerstvolgende twee jaren niet nominabel of verkiesbaar zyn tot eenige post, bediening of beneficie uit de fchoot der Burgery voortkomende, ten ware de zoodanige door de Burgery ten deze fpecialyk werd gerchabiliteert.

Art. 4.

Ieder Lid zal de vryheid hebben, eene extraordinair Vergadering van zoodanig Collegie, daar dezeive als dan zitting in heeft, van den Prefident te verzoeken; met opgave der reden, en zal den Prefident de belegging niet mogen weigeren, ofverantwoorcklyk zyn voor de gevolgen,

Art. 5.

Zoo dra de Vergadering zich in een geheim College zal o-eformcen hebben, is ieder Lid verplicht de zaken daarin behandeld geheim te houden, zullende by de ontdekking van eenige publiciteit gegeven te hebben, de zoodanige als meineediger aan de crimineele Juftitie werden aangegeven.

Art. 6.

Item , zoo de Prefident van eenig Collegie

omtrent een of andere zaken fecretesfc vorderde;

C 4 cn

Sluiten