Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INSTRUCTIE,

Waar naar de Secretaris van Oost - Tss elmonde zich zal moeten gedragen.

-rrr •> -.h«'»brtm>7 »i> -;-'< •', i)) j»i iMliofc»>' Mf <Ü0S Art. i.-

De Secretaris zal bewaarder zyn van alle chartres, papieren,- gelden, effecten enz. het eigendom der Burgery zynde, of tot de Admmülraue derzelve ecnigfints rclatif en behoorende is.

Art. 2.

Ten dien einde zullen alle de (tukken, misfives enz. zoo dra dezelve in eenig Collegie ter tafel zyn geweest, onder zyne bewaring komen.

: .. • ^;.3r:;; \' .

Eensgelyks zullen alle Publicatiën en Decreeten van de hoogde magt dezer Repubhcq en Provincie, dadelyk op den ontvangst, immers na de publiciteit, ter Secretarie berustende blyven.

Art. 4.

De Secretaris zal de Misfives &>c. geadresfeert aan de Municipaliteit, zoo dra dezelve in zyne handen komen, mogen openen, en zorge dragen dat by zyne abfcntie alle -Hukken welke ter Secretarie mochten komen, dadelyk aan den Prefident worden bezorgd ; omme daar mede naar bevind van zaken te kunnen werden gehandeld. 1

Art.

Sluiten