Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

"34 Verhandelingen der Holl. Maat fchappy, XXIV. Deel.

hitte veroorzaakt, en dat de hitte in ftaat is, om het phlogiston, het welk eene geheele hoeveelheid zuur bezit, tot een gedeelte van hetzelve te doen overgaan, en dus hec eene gedeelte door het andere te doen phlogisteeren.

Insgelyks merken zy aan, dat de byvoeging van eene geringe hoeveelheid phlogiston genoegzaam is om aan een zuur, alle de hoedanigheden van eene zuure lucht te doen aanneemen, welke alle de kentekenen van oorfpronglyk zuur bezit; en dat, in gevalle men het zuur, behalven met het phlogiston, nog met eene aardagtige ftoffe vereenigt, men in dit geval vaste lucht bekoomen zal, in welke alle de kenmerken van zuurheid veel zwakker zyn , en het oorfpronglyk zuur zig niet meer openbaart. Naar maate de toegevoegde hoeveelheid van het phlo. giston grooter is, vermindert ook het zuur, het welk hoe langs hoe minder bemerkbaar wordt, tot dat hetzelve geheel met dit beginfel verzadigd is, in welk geval hetzelve in ontvlambaare lucht verandert, welke egter nog eenige tekenen van zuurheid geeft, dog welke geheel verdwynen door het byvoegen van eene nog grootere hoeveelheid phlogiston , als wanneer men gephlogisteerde lucht zal bekoomen. — Dog een zuur zal insgelyks zyne zuurheid verliezen, wanneer men hetzelve van zyne natuurlyke hoeveelheid phlogiston berooft, in welk geval het zelve in gedephlogisteerde lucht zal veranderen, in welke het zuur zig niet eer openbaart, voor dat het weder met phlogiston vereenigd wordt, als wanneer het ook den ftaat van lucht verlaat, en tot zyne voorige gedaante wederkeert.

De algemeene befchouwing der zuuren, pasfen de oordeelkundige fchryvers in het byzonder toe op het falpeter-zuur, het welk zy opmerken agterlyker te zyn in het vereenigen met phlogiston dan andere zuuren, welke omftaudigheid zy toefchryven aan de greetigheid waar mede het phlogiston door dit zuur wordt aangegreepen, en waardoor de onderlinge vereeriging min r.aaukeurig is. Hier van daan houdt de falpeter-lucht, by welke het falpeter zuur met phlogiston verzadigd is, eene foort van middenplaats tusfchen de zuure en ontvlambaare luchten. De ge* maklyke • wyze, op welke het falpeter - zuur met phlogiston ver. zadigd wordt, maakt hetzelve gefchikter dan eenig ander zuur, om gedephlogisteerde lucht voort te brengen.

Her een en ander, het welk tot hier toe, met betrekking tot de zuuren aangemerkt is geworden, geldt ook, volgens de waarneemingen der fchryvers, eenigermaate met opzigt tot zouten, zo wel zuure, als loogagtige. Geen lucht kan voortgebragt worden van loogzouten, dan alleen van die, welke eene aanmerklyke hoeveelheid phlogiston bezitten ; en in deze lucht is het loogzout tot deszelfs voortbrenging gebruikt, zeer duidlyk te

be.

Sluiten