Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'• 'J Telers Godgeleerd Genootfchap, VÏÏL Deeh

df; noemt) , de zuiverheid der leer te bewsaren , juist het ga. fchiktfte middel zyn, om eene wezenlyke onverfchilligheid t6 doen geboren worden. Vooraf toont hy aan, dat het invoeren dezer voorfchriften , eb het ondertekenen, of bezweeren van de. zelve, ftrydig is met de algemeene verdraagzaamheid. Aan de room» ifche kerk wordt billyk verweeten , dat zy aan haare leden het. recbc ontzegt, van een vry en perfbonlyk onderzoek; en- het was voornaamenlyk deze omftandigheid , welke de hervormers aanzette om eene verandering in de kerk te weeg te brengen; „dog ,i veelen van hunne opvolgers," zegt de fchryver, „ worden door eenen anderen geest gedreeven; en wanneer zy de room. ,', fchen in dezen befchuldigeri , konnen zy door enn,gy zyt die

„ man>n de te fahula riarratttr,-—.—- „ met redén tot

„ befchaaming gebragt worden." . Men wendt wel voor,. dar. men geene tekening vali formulieren afvordert, zonder dat; men,

telegenheid vergunt, om te onderzoeken, of zy met de leer,van et euangelie overeenkóomen. Dog hier op merkt de fchryver, Zeer billyk aan, dat zodaanig een onderzoek, het welk ye'elai iri eene vroege jeugd gefchiedt, terwyl men onder dén inyioed is der begrippen % welke door deze of geene leermeesters aan het teder gemoed worden ingeprent, geenzins als onzydig, als onbe* yooroordeeld, en dus als wezenlyk yan waarde aangemerkt kan wor» den. Hoe eenzydig dog, rrioet niet een onderzoek zyn, wanneer pen vooraf weet, wat men ontdekken moet? Eene andere aanmerking welke hier by gevoegd kan worden , en die het ons verwondert met ftilzwygen door den oordeelkundigen fchryver yoorby gegaan te zyn, is deze, dat iemand ten tyde van het pndertekenen dezer formulieren', zeer wel in gemoede overtuigd heeft konnen zyn, dat derzelver inhoud volkoomen met de waarheid overeenftemde;, dog dat hy, hy het voortzetten zyner na. fpooringen, naderhand, genoegzaame reden vindt,, om van begrippen te moeten veranderen; om zommige derzelve, Welkehy voorheen als wezenlyk tot de leer des christendoms behooreisdft aanmerkte, thands als dwaalende te moeten verwerpen, en andere, die hy weleer als gevaarlyke ketteryen veroordeelde, in dérze5ver plaats aan te neemen. Hier van hebben wy een zeer aanmerklyfc; Voorbeeld in den beroemden Doüor watts, die,, offchoon een vreemdeling, door zyne gevoelens.en gefchriften hier te tónde egtet genoeg bekend is. Niemand die raet deze laatften eenigzins bekend is, zal, hoe hy anderzins over zyne gevoelens ook oordeelert, mooge, van zig verkrygen konnen, .om de braafheid Van zyn hart, of de oprechtheid van zyne overtuiging eenigzins ïn twyifej 'ie trekken. Geduurende het grootfle. gedeelte van zyn levert was hy ten fterkft«u vaKgehegt aan het geen men gewoon fa ii. dsei,'. M re'eht'

Sluiten