is toegevoegd aan uw favorieten.

De recensent, of Bydragen tot de letterkundige geschiedenis van onzen tyd

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verhandel, der Haarlemfche Maatfchappy, XXV. Deel. 44?

hier in beftaat, dat het marmor of gedroogd hout, waar van de Heer volta zig bedient, te zeer voor vogtigheid vatb.iar is, dan dat men zig vooral in een zo vogtig luchtgeftel als het onze, met voordeel van den toeltel diens hoogleeraars kan bedienen. De Heer B. beproefde uit dien hoofde een ander mengzel tot het bereiden der plaaten, befhande uit vyf deelen fyn ge. ftooten glas, twee deelen gips of pleister, en een deel fyn gedooien leijen. Een plaat van 12 duimen middellyn, van dit mengfel, op fpiegelglas gegooten, langzaamerhand gedroogd zynde, en vervolgens met wel gekookte lynöly doortrokken, wierd bevonden vry minder vogtigheid aan te trekken dan msrmor, of gedroogd hout. De bovenplaat wierd door den fchryver insgelyks gemaakt uit gips, doortrokken met lynölie en met bladtin bekleed. Een condenjateur dus zaamengelteld, vertoonde zelf de geringde aanwezigheid van elektriciteit, zonder dat het

::noodig was de plaaten telkens wederom warm te maaken. Naderhand vervaardigde de fchryver de oncerfte plaat mede alleen vit gips, doortrokken met gekookte lynö ie, en bidreeken terwyl dezelve 'heet gemaakt was met eene lyvige vernis, uit barn-

!fteen en lynölie zaamgedeld. Deze plaat voldeed even zeer, als die welke gemaakt was uit het boven opgegfteven mengfel. Dat 'het'vernis in de daad het beste behoedmiddel Is tegen de vog'

i tigheid, blykt genoegzaam hier uit, dat het marmor en bordpapier met het zelve gedekt zynde, aan het bedoelde oogmerk

1 mede even zeer voldeeden als de gips, offchoon het bordpapier 'min verkieslyk is, uit hoofde dat het zelve zeer aan krom trekken is bloot gedeld. Om de elektriciteit van den dampkring waar te neemen, moet de boverifte plaat van den condenfateur

: <vereenigd worden met eenen afgezonderden geleider,. door middel van eenen draad of dun touw; in de befchryving van weken

< eenvoudigen toedel de fchryver iu ons oog al te breedvoerig en beuzelagtig is.

Tot het doen zyner waarneemingen bediende de fcnryver zig van twee eleétrometers, welke hy plaatlte onder een glazen 'klok, om dezelve tegen de beweeging der lucht te beveiligen; de eene diende om te doen zien of de elektriciteit van den dampkring dellig of ontkennend was, eu deze beltond alleen uit een vlierpit-balletje, hangende aan eenen draad boven een metaa; len punt, welke diende om te belettan dat de draad door het glas wierd aangetrokken; een opgewekt eleftriek lighaam by dezen draad gebragt zynde, deed door deszelfs aantrekking of afdooting iïgttyk bemerken, of dezelve dellig dan wel ontkennend geëlektrifieerd was. De tweede electrometer, welke met den «erden onder dezelve glaazen klok geplaatst wat, wierd door

den