Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«* Paaw, Verhandel, over de-Grieken, Eerjle Dtet

20 wel ais door haare perfoonlyke bevalligheden, fielden baar wel ras toe een voorbeeld, niet zo zeer van vrouwen va„ een zedig en ingetogen charakter, ais van de zodaanige, die vïn

fpoor de fchoolen der wysgeeren bezogten, en 'er zig óp tal leiden om de bekoorlykheden van vernuft te voegen by ie der fchoonheid, en de bevalligheden van eenen verfierden geest ta vereenigen met d e van een ai„mmm» i ,

vormde leden. De voorrang welke £TS gfU 6" We'ge' , , - vuuuang, weiKe deze hier door verworven

boven het ingetogener gedeelte haarer kunne, was voor de zeden allernadeel.gst, en het Is zeer waarfchynlyk dat de vérendenng van charakter by deze wellevende vrouwen zig^ vervolg van tyd ook tot de overigen beeft uitgeftrekt, die Óffchoon zy haare mededingfters in vernuft en fma k n et kondel evenaaren, haar egter zeer gemaklyk konden navolger i h«« ongebondene levenswyze, en buitenfpoorigheid v£k?ee£ D,t vermoeden wordt zeer fterk bevest.gt door de aanmerkinf dat, hoe geftreng de Atheenfche maagdSn óók bewaa™ en be' "oNbi°v?ter*rrden, het egter uiE de ^ v™Ó.

phon blykt *>, dat de getrouwde vrouwen in zynen tyd onder geen zeer ftreng toeverzigt waren. „ Zo lang," zegt hy, „ de vreede en vnendfehap beftendig heèrfchen binnen dt hui „ zen, gebruikt men daar groote infchiklykheid voor de vrou-

" raiAmen, f 1 ZCif iH de «akken, welke de natuur „ haar doet lyden en wanneer zy zig door bet onweerftaanbaa. „ re geweld der driften laaten overmeesteren, vergeeft men haar „ de eerfte zwakheid, en men vergeet de tweede "

Met alle deze toegeevenheid egter, had de huislyke wede volgens den fchryver, nog maar zelden by hen plaats, en'deza bron van het volmaakst genoegen wierd flegts weinig gekend i„ de Atheenfche huisgezinnen. Te vergeefsch tragt men dezelve door de bepaahngen van menschlyke wetten ongefchonden te bewaaren, of te herfteilen, wanneer zy eenmaal verbroken is Door dat geen tot eene wettige verplichting te maaken, het welk alleen de uitwerking eener vrywillige begeerte behoort te zyn, en vast te ftellen dat een man gehouden zou zyn, driemaal des maands de huwlykspligc te verrigten, vermeerderde soiok in plaats van de eensgezindheid in den huisiyken omgang te bevorderen, alleen de gelegenheden tot twist en oneenigheid, en vervulde hy de rechtbanken met belachlyke en onbetaaml'yke rechtsgedingen. Beter, zegt de fchryver, zou hy gedaan hebben , indien hy het gezag der ouders meer bepaald had in bet

be-

(*) Bial. intcr hieron. & simonid.

Sluiten