Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAANDLYKSCHE CATALOGUS, RomatlS, eUZ. 525

worden, dog die alle haare waarde eensklaps verliezen, zo dra dezelve door onvoorzigtigheid ter kennisfe van oom het publiek geraaken. ■— Die ftuurfche man heeft zo veel toegevendheid voor zyne lieve nichijes niet, als wy Recenfenten gaarne voor dezelve hebben; ten blyke waarvan wy ons altoos, al wordt, 'er flegts op het einde eener voorreden, door een fus germain nichtje, aan ons verzogt, om haare gefchriften niet onder de prullaria te plaatzen, bereidvaardig toonen, om, gelyk in het geval voor handen, aan haar verzoek op de wellevendfte wyze, en met alle vermaak te voldoen.

LEVENSBESCHRYVINGEN, LOFREDENEN, e/JZ.

Art, 18. Het leven van f. l. kersteman, Profesfor Honorair, en Doflor der beide Rechten, bekend onder den naam van Meester franciscus. Iwee Deelen. Te Amfterdam by J. B. Elwe, 1792. gt. «o. ƒ3: I2 : Zy, die begeerig zyn den levensloop te doorbladeren van eenen avanturier, die in zyne jeugd eene goede opvoeding had konnen genieten, dog dezelve verwaarloosd hebbende, dan deze, dan gene levens wyze verkoozen heeft; die vervolgens voor advocaat gefpeeld; naderhand voor fecretaris van eenen pis- en fterrekyker gediend hebbende, voorts geduurende dertien jaaren in een rasphuis opgeflooten is geworden, en eindelyk uit hetzelve ontflagen zynde, zyne eigene levensbelchryving uitgeeft,— konnen in deze bladeren te regt geraaken, en zig welligt met het leezen derzelve vermaaken.'—Dog wy voor ons, die zulks pligtshalve hebben moeten doen, konnen onze lezers verzekeren, dat wy niets merkwaardigs in dezelve gevonden hebben, dan alleen de uitdrukking, op bladz. 232 van het tweede Deel voorkoomende, waarin de fchryver, iets op zyn woord van eer verzekerende, rondborstig aan ons berigt, dat het publiek niet te veel op hetzelve moet vertrouwen. ■ Wy wenschten deze waarfchouwing wat tydiger ontmoet te hebben, ten einde ons de moeite te hebben konnen fpaareu, om twee geheele boekdeelen te vergeefsch te doorleezen.

Art. 19. Lofreden over den Heer benjamin franklin. In eene openbaare zitting van de Academie der IVeeten. fchappen te Parys, den 13 van November 1790 uitgefproken, door den Heer de condorcet. Uit het fransch vertaald. Te Rotterdam, by J. Meyer, 1791. gt. 80. f. : 10 : • De naamen van condorcet en franklin, zyn beiden zo zeer beroemd en algemeen geëerbiedigd, dat een gefchrift, het LI 3 welk

Sluiten